Dom, rodzina - z kraju i ze świata z osobistej perspektywy: prywatny blog prywatnej osoby
Flag Counter

prawa człowieka

niedziela, 16 października 2016
poniedziałek, 04 kwietnia 2016

Odjąć groźbę cierpienia!

Ustawa antyaborcyjna godzi w godność człowieka

(źródło)

---

źródło

W trosce o życie poczęte i w związku z planowanym wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji i ochrony życia ludzkiego od chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, czyli odpowiedzialności za to życie spoczywające w równej mierze na kobiecie jak i mężczyźnie, wnioskuję o:
 1. Ustanowienia dla każdego mężczyzny mogącego potencjalnie rozpocząć życie seksualne, obowiązku badania spermy pod kątem możliwości rozrodczych i wydawania zaświadczeń potwierdzających jego zdolność do zapłodnienia, w tym zachowania jego materiału genetycznego w specjalnie do tego celu utworzonym banku danych potencjalnych nosicieli plemników. Miałoby to na celu skrócenia procedury identyfikacji w przypadku braku możliwości stwierdzenia ojcostwa lub też w przypadku gdy ojciec dziecka temu zaprzecza.
 2. Każdy mężczyzna podejmujący życie seksualne automatycznie bierze odpowiedzialność za każdorazowe zapłodnienie kobiety. Opuszczenie jej, brak wsparcia, niepłacenie na utrzymanie kobiety w okresie ciąży (czyli w okresie szczególnie ważnym z uwagi na ochronę życia ludzkiego) zagrożone jest karą więzienia do 18 roku życia poczętego człowieka. W okresie odbywania kary, każdy mężczyzna zobowiązany jest wykonywać w zakładzie pracę na rzecz społeczeństwa, za którą otrzymane wynagrodzenie przekazywałby kobietom. W tym celu państwo polskie oraz Kościół katolicki zobowiązane są do organizowania w zakładach karnych miejsc pracy.
 3. W przypadku śmierci mężczyzny, obowiązki dotyczące utrzymania kobiety w okresie ciąży i po urodzeniu dziecka aż do 18 roku jego życia - przejmuje państwo i kościół. Kobiety wierzące mogą rościć sobie prawo do opieki od momentu poczęcia życia bezpośrednio od instytucji Kościoła katolickiego. Kobiety niewierzące lub nie wyznające wiary katolickiej, o ww. finansowanie mogą ubiegać się bezpośrednio od instytucji państwowych.
 4. Państwo polskie wraz z Kościołem katolickim zobowiązane jest do udostępnienia wszystkim kobietom w ciąży bezpłatnych badań i warunków chroniących życie poczęte a także chroniących kobiety, tak by nie przeziębiały się i nie musiały wykonywać pracy narażającej życie poczęte na uszczerbek.
 5. Z chwilą urodzenia dziecka, ojciec pod groźbą więzienia jest zobowiązany do zapewnienia mu takich warunków życia, aby mogło rozwijać się i żyć na godnym poziomie. Niezapewnienie tych warunków zagrożone jest karą więzienia zgodnie z pkt 2
 6. Gwałty i inne czyny zabronione, w wyniku których kobieta zachodzi w ciążę są ścigane z urzędu i gwałciciel skazany jest na karę 18 lat pozbawienia wolności, z obowiązkiem pracy w zakładzie karnym bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Odbierane mu są automatycznie prawa ojcowskie. Otrzymuje także zakaz przebywania po odbyciu kary w tym samym powiecie, co zgwałcona przez niego kobieta. Zasady odbywania tej kary patrz pkt 2
 7. Matka, której życie w wyniku ciąży jest zagrożone, ma prawo do pochówku na koszt państwa polskiego i Kościoła katolickiego, a od dnia następnego po jej śmierci osoby na jej utrzymaniu mają prawo do renty rodzinnej na poziomie średniej krajowej- do czasu ukończenia przez niepełnoletnich 18 roku życia lub w przypadku pełnoletnich niepełnosprawnych członków rodziny do końca ich życia.
 8. W przypadku urodzenia niepełnosprawnego dziecka, obowiązek finansowania, utrzymania tego dziecka i jego rodziny ciąży na państwie polskim i Kościele katolickim.
 9. Jeżeli państwo polskie i Kościół katolicki nie umożliwią kobiecie w ciąży warunków do jej pomyślnego donoszenia i nie uchronią jej przed utratę ciąży ( poronienie/urodzenie martwego dziecka) będą współwinni zabójstwu prenatalnemu.
 10. Z uwagi na niską skuteczność ściągalności alimentów wnioskuję o zniesienie obowiązku alimentacyjnego na rzecz kary więzienia. Równocześnie obowiązuje wykonywanie prac w zakładzie karnym na rzecz matki i życia poczętego (do 18 roku życia dziecka).
 11. W przypadku ciąży pozamacicznej/urodzenia martwego dziecka lub innych komplikacji, których można by było uniknąć gdyby ww.ustawa nie weszła w życie (między innymi np konsekwencji bezpłodności) - państwo polskie i Kościół katolicki mają obowiązek wypłacać zasiłek umożliwiający godne życie i zapewnić bezpłatną pomoc psychologiczną do końca życia kobiety.
 12. Za zabójstwo prenatalne odpowiada w równym stopniu mężczyzna, nawet w sytuacji kiedy nie miał świadomości, że doszło do poczęcia. Ustalenie ojcostwa w tym momencie będzie ułatwione z uwagi na stworzenie odpowiedniego banku danych. Sam fakt niewiedzy o ciąży nie będzie okolicznością łagodzącą, bo decydując się na współżycie poddaje się odpowiedzialności za życie poczęte z urzędu.
 13. W gestii mężczyzny będzie ochrona przed ewentualną "niechcianą" ciążą. Jeżeli w wyniku zabezpieczeń ( kalendarzyk/prezerwatywa- tu nie wiem czy to będzie dostępne/ czy też stosunku przerywanego) dojdzie jednak do zapłodnienia, odpowiedzialnością za życie poczęte - jeżeli kobieta nie wyraża zgody na zajście w ciążę - będzie obciążony mężczyzna. Jeżeli taka odpowiedzialność wydaje się być zbyt duża, należałoby zakazać seksu w ogóle jeżeli nie robimy tego w celach prokreacyjnych - do rozważenia. Uchroni to nas wszystkich Polaków przed zagrożeniem zaistnienia życia poczętego i ewentualnych dylematów z tym związanych, ze śmiercią kobiety w wyniku powikłań włącznie.
 14. Wprowadzenie obowiązkowych badań płodu i dokonywania wszelkich operacji na nim w celu uratowania życia poczętego - nawet jeżeli zagraża to zdrowiu matki.
 15. Zamykanie kobiet w specjalnych ośrodkach, jeżeli swoim zachowaniem będą budzić obawy co do prawidłowego utrzymania ciąży. Można również stosować wiązanie do łóżka w celu zapobieżenia np skakaniu czy bieganiu kobiet w ciąży i tym samym narażeniem życia poczętego.
Tak myśląc o tym, to uważam, że z chwilą stwierdzenia ciąży, kobiety powinny zostać izolowane od społeczeństwa, przynajmniej do czasu porodu w specjalnych obozach, przepraszam , chciałam napisać ośrodkach - potem mają prawo się modlić o zdrowie. To ich niezbywalne prawo.
Dziękuję. Ewa Deskur
---


15:18, katarzynaformela , prawa człowieka
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 04 sierpnia 2015
wtorek, 09 czerwca 2015

źródło

/.../ Komisja zaleciła też zmiany przepisów ws. osób LGBT


W sprawie osób LGTB zalecono takie zmiany polskich przepisów, które zagwarantują pełną ochronę przed dyskryminacją czy podżeganiem przeciwko osobom homoseksualnym i transseksualnym. Władze powinny też zapewnić, by "niezbędne dokumenty administracyjne mogły być wydawane osobom, które chcą wstąpić w innym kraju w związek małżeński albo partnerski z osobą tej samej płci". Zmiany w prawie powinny także ułatwić zmiany płci i imienia.

Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji jest niezależnym organem monitoringowym Rady Europy. Do kompetencji ECRI należy dokonywanie przeglądu ustawodawstwa państw członkowskich, ich polityki i działań na rzecz zwalczania rasizmu, a także ocena ich efektywności. ECRI proponuje także nowe inicjatywy i działania na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Opracowuje też tzw. zalecenia w sprawie polityki ogólnej.

---


12:59, katarzynaformela , prawa człowieka
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 30 marca 2015
sobota, 14 marca 2015
wtorek, 02 września 2014
niedziela, 24 sierpnia 2014
środa, 20 sierpnia 2014
sobota, 09 sierpnia 2014
piątek, 29 listopada 2013
sobota, 29 grudnia 2012

natemat.pl

/.../ W tym roku Polskę, a dokładnie Uniwersytet Jagielloński spotkał wyjątkowy zaszczyt organizacji światowego Kongresu Praw Człowieka. Lista noblistów i profesorów, którzy potwierdzili swoją obecność - imponująca.

/.../ bardzo ciekawe wystąpienie Tiffany Jones z University of New England (Australia), która opowiadała o swoich badaniach nad prawami studentów GLBTIQ. Świetne badania i bardzo ciekawe wnioski. Czas na pytania z sali. Młody chłopak, elegancko ubrany podnosi rękę. „Proszę pani, jestem studentem prawa UJ, młodym konserwatystą, mam do pani takie pytanie, gdzie jest Pani granica? Czy zoofile i pedofile też wg pani powinni mieć swoje prawa?”.

/.../ Na koniec dnia uroczysta debata o mulitikulturalizmie – m.in. prof. Zoll, prof. Stankowski, prof. Hommelhoff, prof. Wieruszewski. O referat poproszony został również młody Belg, dr Jacob Cornides, prawnik zajmujący się prawami człowieka. Rozprawa o wiarygodności praw człowieka w dzisiejszych czasach. No i się zaczęło. Prelegent wyraził swój potępiający stosunek wobec mniejszości seksualnych, pytając retorycznie „czy zwierzętom też mamy nadawać prawa?”, potem płynnie przechodząc do wyższości prawa naturalnego, którego podłożem jest chrześcijaństwo i wszelkie wynaturzenia są sprzeczne z zasadami antropologii. Sala nie wytrzymała, Amerykanie zaczęli gwizdać, Australijczycy skandować, część ludzi ostentacyjnie wychodzić, manifestując swój sprzeciw wobec jego wystąpienia. Rozpętała się pełna nietolerancji, agresji i żalu dyskusja.

 

"Kościół chce laicyzację powstrzymać, a sam ją przyspiesza"

Same są sobie winne

12:30, katarzynaformela , prawa człowieka
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 listopada 2012

prawaczlowieka.edu.pl

6 listopada 2012 r. Komitet LIBE (sprawiedliwość)  i AFET (sprawy zewnętrzne) Parlamentu Europejskiego przyjęły raport opracowany przez Monikę Flašíková Beňová o przestrzeganiu praw człowieka w UE (the report on the Situation of fundamental rights in European Union).
W raporcie deputowani  przyjęli pozytywnie starania Komisji w celu ustanawiania prawa zgodnie ze standardami ochrony praw człowieka. Z drugiej jednak strony skrytykowali brak transparencji w działaniach Komisji i poszczególnych Agencji UE.  Co uniemożliwia ocenę ich pracy zgodnie z zasadami dobrej administracji.

Negatywnie odnieśli się do blokowania przez niektóre państwa procesu akcesji UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Raport apeluje również o przestrzeganie przez państwa członkowskie międzynarodowych zobowiązań w celu wyjaśnienia poważnych naruszeń praw człowieka na terenie UE, w kontekście współpracy z CIA, jak również o zapewnienie naprawienia szkody ofiarom naruszeń.

W raporcie skrytykowano brak uwzględnienia głosu PE w procesie decyzyjnym nad planem działań Agencji Praw Podstawowych na najbliższe lata. Deputowani odnieśli się negatywnie do blokowania rozszerzenia kompetencji Agencji Praw Podstawowych na sprawy karne (dawnego trzeciego filara). Wskazali tym samym, że utrzymywanie takiej sytuacji zmniejsza rolę i wagę Agencji.

W raporcie odniesiono się ponadto do 10 grup praw zasługujących na szczególną uwagę. W raporcie nawołuje się do ustanowienia narodowej procedury skargi na dyskryminację wielopoziomową, tak aby ofiary mogły złożyć jedną skargę na wszelkie formy dyskryminacji jakiej doznały. W tym zakresie dostrzeżono również potrzebę wspierania obrońców praw człowieka i działanie na rzecz rozpowszechnienia pozwów grupowych grup marginalizowanych i wspólnot.


Tekst raportu dostępny pod adresem:
http://www.europapraw.org/files/2012/11/Report_FR_Situation1.pdf
13:37, katarzynaformela , prawa człowieka
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 października 2012
piątek, 21 września 2012

europapraw.org

/.../ Rząd Polski zapowiedział, że podejmie niezbędne działania w celu ratyfikacji poszczególnych konwencji ONZ, w szczególności Konwencji dotyczącej osób niepełnosprawnych. Rząd wskazał, że podejmuje działania legislacyjne w celu uregulowania kwestii związków partnerskich oraz możliwości decyzji co do praw rozrodczych. Jednocześnie wskazał, że podejmuje działania w celu zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Zaakceptowano również zalecenia dotyczące zwalczania brutalności ze strony policji, w szczególności do mniejszości narodowych. Wskazano również na wolę podjęcia działań w celu ograniczenia wykluczenia społeczności romskiej oraz zwalczania biedy, w szczególności wśród dzieci. Rząd Polski uznał, że rekomendacja dotycząca dostępu do aborcji została już w pełni wykonana.

Rząd tylko częściowo zaakceptował rekomendacje dotyczącą zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie, wskazując, że ciąży na nim obowiązek ochrony reputacji. Częściowo uznano również zalecenie transparencji w prowadzonym śledztwa na temat tajnych więzień CIA, wskazując, że część śledztwa jest tajna. Rząd odrzucił rekomendacje dotyczącą Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i ich rodzin.

20 września 2012 r.  Rada Praw Człowieka przyjęła ostateczny raport, zamykając drugi okresowy przegląd wobec Polski.13:18, katarzynaformela , prawa człowieka
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2