Dom, rodzina - z kraju i ze świata z osobistej perspektywy: prywatny blog prywatnej osoby
Flag Counter
piątek, 26 maja 2017

źródło

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne uznaje niezbywalne prawo każdego człowieka do tworzenia bliskich, wolnych od przemocy i przymusu relacji, opartych na dobrowolności i zgodnych z wyznawanymi wartościami, przekonaniami i potrzebami partnerów. Relacje te mogą w zależności od osobistych historii, potrzeb, doświadczeń i preferencji przyjmować różnorodne postaci.

Nie wszystkie rodzaje związków spełniających powyższe kryteria są w jednakowy sposób chronione przez prawo i akceptowane społecznie. Zamiast tego osoby funkcjonujące w nietradycyjnych związkach doświadczają stygmatyzacji, wykluczenia i dyskryminacji na różnych poziomach i w różnych sferach funkcjonowania. Do grupy tej należą osoby tworzące związki intymne z osobami tej samej płci.

Swoje stanowisko w tej kwestii wywodzimy z dotychczas przeprowadzonych badań. Odwołujemy się także do analogicznych stanowisk oraz dokumentów wzywających do poszanowania praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) opublikowanych przez organizacje zrzeszające profesjonalistów w zakresie zdrowia psychicznego i seksualnego, w tym: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association), Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association), Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation) oraz Światowe Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Seksualnego (World Association for Sexual Health).

Tradycyjne łączenie intymnych związków międzyludzkich z ich prawnym usankcjonowaniem oraz z funkcją reprodukcyjną przyczyniło się do silnie nacechowanego moralnie negatywnego oceniania wielu seksualnych wyborów i pragnień człowieka. Szczególnie dotyczy to związków tworzonych przez osoby biseksualne i homoseksualne. Osoby wykraczające poza tak zdefiniowaną normę doświadczają stygmatyzacji i narażone są na oddziaływanie stresu mniejszościowego, który wywiera negatywny wpływ na ich zdrowie. Specjaliści w obszarze zdrowia psychicznego powinni w związku z powyższym szczególnie angażować się w zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia osób LGBT, które leżą u podłoża przeżywanych przez nie trudności. Postulat ten dotyczy także dyskryminujących przepisów prawa. Brak rozpoznawania specyfiki związków jednopłciowych i rodzin nienormatywnych oraz brak adekwatnych dla ich potrzeb rozwiązań prawnych negatywnie wpływają na sytuację tworzących je osób.

Chcemy podkreślić za rezolucjami Rady Praw Człowieka przy ONZ, że prawa osób LGBT są prawami człowieka. Wszelka dyskryminacja osób LGBT znajdująca wyraz zarówno w postaci aktów przemocy jak również braku ochrony prawnej ich samych, tworzonych przez nie związków i rodzin, stoi w sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Łamie także postanowienia Deklaracji Praw Seksualnych Światowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Seksualnego (WAS, 1999/2014) przyjętej także przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2002 roku[1]. W myśl tej deklaracji niezbywalnym warunkiem zdrowia seksualnego jest pozytywny i pełen szacunku stosunek do seksualności i relacji intymnych a także wolność w obu tych sferach od wszelkiego przymusu, dyskryminacji i przemocy. Prawa seksualne obejmują nie tylko prawo do równości i wolności od dyskryminacji motywowanej seksualnością osoby, ale także prawo do zawierania małżeństw i tworzenia innych rodzajów związków intymnych opartych na równości i świadomej zgodzie.

Do katalogu praw seksualnych należy również prawo do posiadania potomstwa oraz do rezygnacji z posiadania potomstwa. Wymaga podkreślenia, że ochrona związków i rodzin tworzonych przez osoby LGBT to także ochrona wychowywanych przez te rodziny dzieci. Wzywa do niej rezolucja UNICEFu z listopada 2014, zgodnie z którą wszystkie dzieci, bez względu na ich faktyczną lub postrzeganą orientację seksualną i tożsamość płciową oraz tożsamość seksualną i płciową ich rodziców mają prawo do bezpiecznego, zdrowego i wolnego od dyskryminacji dzieciństwa.

Stoimy na stanowisku, że funkcjonowanie w związku powinno być oparte przede wszystkim na wzajemnej trosce, wsparciu i szacunku, a także na wspólnym podejmowaniu obowiązków. Te podstawowe zasady powinny być niezależne od płci i orientacji seksualnej osób tworzących związek. W naszej opinii wszystkie osoby, które pragną stworzyć i tworzą oddane, długoterminowe związki intymne, a znajdują się wśród nich także osoby LGBT, powinny mieć zagwarantowaną przez prawo możliwość zalegalizowania i ochrony tych relacji na równi z osobami tworzącymi związki różnopłciowe. Możliwość zawarcia związku partnerskiego czy małżeńskiego, wiążąca się z szeregiem korzyści o charakterze ekonomicznym i społecznym, ma istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka.

Pozbawianie związków tworzonych przez osoby LGBT takiej ochrony, jak ma to miejsce w Polsce, skutkuje pogłębianiem się doświadczanej przez nie społecznej stygmatyzacji i wykluczenia. Jest także źródłem dodatkowego, do stresów dnia codziennego, doświadczanego w sposób chroniczny, obciążenia, które w przypadku wielu osób LGBT owocuje pogorszeniem zdrowia psychicznego i fizycznego. Świadczą o tym wyniki badań naukowych prowadzonych od ponad dekady w paradygmacie stresu mniejszościowego, ujawniające istotne rozbieżności w poziomach zdrowia psychicznego i fizycznego między osobami LGBT oraz resztą społeczeństwa.

Analogiczne argumenty w rezolucji z sierpnia 2011 roku podniosło Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wyrażając swoje poparcie dla równości małżeńskiej i wzywając do prawnego zalegalizowania małżeństw osób tej samej płci. Dyskryminację w tym obszarze potępiło Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w oświadczeniu z grudnia 2013 roku, podkreślając pozytywne związki między równością małżeńską a dobrostanem psychofizycznym par jednopłciowych.

Przyjmujemy, że rozpoznawalność prawna różnych form związków kształtuje bardziej akceptujące postawy społeczne, dzięki czemu stygmatyzacja i marginalizacja związków jednopłciowych zmniejsza się. Ma to wyraźne znaczenie także dla dzieci które są w tych związkach wychowywane: jawność legalna i symboliczna związku jest ważna dla uczciwości w społecznym prezentowaniu relacji między opiekunami, ma też znaczenie dla komunikacji rówieśniczej. Możliwe są tu problemy wynikające z niezgodności między spostrzeganym obrazem rodziny a jego niekompletną reprezentacją przez zewnętrznych obserwatorów oraz typowe sposoby uznawania obecności danego członka rodziny (np. wykluczenie z opisu/statystyki jednego z rodziców itp). Uważamy również, iż osoby pozostające w związku, niezależnie od jego formy, mają prawo do autonomicznego decydowania o jawności swojej orientacji seksualnej. Jest to szczególnie istotne w kontekście relacji nieakceptowanych społecznie i narażonych na stygmatyzację.

Uważamy, że osoby biseksualne i homoseksualne a także tworzone przez nie związki powinny być traktowane tak samo jak osoby prezentujące inne orientacje psychoseksualne i tworzone przez nie związki. Przede wszystkim będzie tutaj chodziło o prawo do realizacji swoich potrzeb poprzez wchodzenie w autonomicznie tworzone związki. Równocześnie należy pamiętać, że każda relacja międzyludzka istnieje w konkretnym kontekście społeczno-kulturowym, który wpływa na jej funkcjonowanie. W przypadku związków nieheteroseksualnych podstawowe elementy tego kontekstu to heteroseksizm, homofobia i heteronormatywizm.

Zwracamy również uwagę na metodologiczną poprawność badań prowadzonych w tym obszarze. Niestety w obecnym dyskursie medialnym spotykamy się z odwoływaniem do badań, które tych kryteriów nie spełniają, co skutkuje powielaniem szkodliwych stereotypów oraz wyciąganiem fałszywych wniosków. Postulujemy odwoływanie się do badań, których zbiorcze analizy prezentują wspominane powyżej organizacje zrzeszające profesjonalistów w zakresie zdrowia psychicznego i seksualnego[2].

 

Zakończenie

Związki osób biseksualnych i homoseksualnych podobnie jak zakładane przez nie rodziny, są w Polsce faktem. Uważamy, że konieczne jest umożliwienie formalizacji związków osób tej samej płci, zapewniając im tym samym ochronę prawną. Bez względu na rozstrzygnięcia legislacyjne apelujemy aby były one rozpoznawane i traktowane z uwzględnieniem ich specyfiki, zwłaszcza przez osoby, które z tego typu relacjami mogą się spotykać w swojej pracy. Apel kierujemy przede wszystkim do psychologów, lekarzy, seksuologów i terapeutów, których zadaniem jest pomoc w przypadku doświadczania przez ludzi różnorodnych trudności. Również do pracowników służb i instytucji których zadaniem jest szeroko rozumiane niesienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej i innej. Apelujemy również do osób odpowiedzialnych za kształtowanie obrazu związków osób biseksualnych i homoseksualnych w przestrzeni publicznej, a w szczególności dziennikarzy i polityków, aby kwestie z nimi związane przedstawiali bez uprzedzeń i z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi.

 

Opracował zespół w składzie:

dr hab. Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Bojarska (Uniwersytet Gdański)

dr Bartosz Grabski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Katarzyna Grunt-Mejer (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Robert Kowalczyk (Krakowska Akademia)

dr Agata Loewe (IASHS, SF, Instytut Pozytywnej Seksualności)

mgr Marta Abramowicz (Uniwersytet Gdański)

mgr Marta Dora (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Magdalena Mijas (Uniwersytet Jagielloński)

 

[1] Łamie bezpośrednio punkt czwarty Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych (WAS, 1999; WHO 2002) - Prawo do równości seksualnej, odwołujące się do zakazu dyskryminacji między innymi ze względu na orientację seksualną oraz punkt siódmy – Prawo do swobody kontaktów seksualnych, oznaczające możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia rozwodu i ustanowienia innych form związków seksualnych opartych na odpowiedzialności. W najnowszej zmodyfikowanej w 2014 roku Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych zaproponowanej przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne, zostały podtrzymane i rozwinięte postulaty z poprzedniej wersji (Zobacz:

http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf)

[2] Najszerzej dotychczas zakrojone badanie związków LGB w społeczeństwie polskim  to projekt “Rodziny z wyboru w Polsce” realizowany w Instytucie Psychologii PAN. Z 3038 kwestionariuszy wypełnianych przez osoby żyjące w związkach jednopłciowych wynika, iż udany związek respondenci sytuują na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości. Ich relacja z partnerem/partnerką stanowi dla nich źródło satysfakcji. Problemy wynikają przede wszystkim z braku uznania społecznego. Niekiedy rodzice respondentów nie wiedzą o tym, że ich syn/córka żyje w związku. Wyklucza to funkcjonowanie takich par z szerszych relacji rodzinnych. Trudności dotyczą też braku prawnego uznania związku - respondenci mają kłopoty w funkcjonowaniu jako para w instytucjach - na pierwszym miejscu wymieniają tu służbę zdrowia.

---

Zdjęcie użytkownika Miłość nie wyklucza.

 apa08:34, katarzynaformela , nauka / badania
Link Dodaj komentarz »
środa, 24 maja 2017
poniedziałek, 22 maja 2017
niedziela, 21 maja 2017
czwartek, 18 maja 2017
wtorek, 16 maja 2017
poniedziałek, 15 maja 2017
piątek, 12 maja 2017
środa, 10 maja 2017

 

---

Zdjęcie użytkownika Miłość nie wyklucza.13:15, katarzynaformela , muzyka
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 07 maja 2017

Pożegnanie... Wiktor Osiatyński

- Spoczął na Powązkach

Trwaj w naszej wdzięcznej pamięci.

---

III Trójmiejski Marsz Równości 27 maja / kontrmanifestacje

Zdjęcie użytkownika Pride.

(źródło)

Oświadczenie Strajku Kobiet

 Zdjęcie użytkownika Edyta Dudek.(źródło)

 

Gdańsk: Sąd rozstrzygnie - rozprawa 19 maja

Kolejna (kontr)miesięcznica za nami

- Rozprawa Policji z kontrdemonstracjami

Zdjęcie użytkownika Obywatele RP.

- Oświadczenie Obywateli RP

Zdjęcie użytkownika Partia Zieloni.

Niezawisłe sądy powszechne, lub majdan, lub dyktatura pisowska

Tragiczna sytuacja w Czeczeni

- Czeczeni cierpią na polskiej granicy!

PODPISUJEMY!!!Mało ambitna polityka Schetyny

KOD za równością!

- Zrozumieć KOD

Ta flaga jest tęczowa a nie biała

Zdjęcie użytkownika Grupa Stonewall.

42% młodych za równością małżeństw

Zdjęcie użytkownika Miłość nie wyklucza.

Zdjęcie użytkownika Miłość nie wyklucza.

PiS jest w pułapce

Zdjęcie użytkownika Kampania Przeciw Homofobii.

RPO o wypowiedzi Morawskiego

Zdjęcie użytkownika Agnieszka Pomaska.

O sytuacji w Indonezji

Zdjęcie użytkownika Bartosz Sierpniowski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiadając na pytania dotyczące związków partnerskich mówi jasno: polski porządek prawny (na czele z Konstytucją) nie pozwala na żadne regulacje w tym zakresie, dotyczy to także związków partnerskich zawartych zagranica, które zdaniem MSW nie mogą być uznane w Polsce. #UPR27 #UPR2017PL

- Kłamstwa PiS w ONZ

Zdjęcie użytkownika Kampania Przeciw Homofobii.- Za kilka dni ostateczny raport ONZ o Polsce

Robert Biedroń w sondażu prezydenckim

- Za co ludzie uwielbiają Roberta Biedronia

Jadwiga Staniszkis za Robertem Biedroniem

Zdjęcie użytkownika Marta Frej.

G. Schetyna obiecuje...

Zdjęcie użytkownika Miłość nie wyklucza.

Zdjęcie użytkownika Kuba Gawron.

Zdjęcie użytkownika Sztuczne Fiołki.

PiS ignoruje

Zdjęcie użytkownika Kampania Przeciw Homofobii.

Zdjęcie użytkownika Joanna Scheuring-Wielgus - polityk.

Antykoncepcja w SejmieZdjęcie użytkownika Ferment.

Zdjęcie użytkownika Inicjatywa Feministyczna.

Francja a sprawa polska

Zdjęcie użytkownika Kampania Przeciw Homofobii.

Zdjęcie użytkownika Komitet Obrony Demokracji.

Przemówienie E. Macrona

Zdjęcie użytkownika Jacek Różycki.Nocne oplakatowywanie szkół

Zdjęcie użytkownika Michał Piotr Szulc.

Zdjęcie użytkownika Kongres Świeckości.

Zdjęcie użytkownika Kongres Świeckości.

O co w Paradzie / Marszach Równości chodzi

Zdjęcie użytkownika Cymon.

Zdjęcie użytkownika Spółdzielnia

Zdjęcie użytkownika Szantaż z dala od szpitala.

Zdjęcie użytkownika Szantaż z dala od szpitala.

Seksizm Lewicy DemokratycznejPrawo może być fascynujące


czwartek, 04 maja 2017
poniedziałek, 01 maja 2017
piątek, 28 kwietnia 2017

 

---

Zdjęcie użytkownika Marta Frej.

Proponowany film: serial "Imposters"


10:55, katarzynaformela , muzyka
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 229